LV EN
My working place
Authentication
Available authentication tools:
Private person PFAS Delegated person
[Delete all notifications]

Par Ģeoportālu

29.03.2019.
Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls (Ģeoportāls)

Ģeoportāls ir vienots pieejas punkts Latvijas ģeotelpiskajai informācijai un pakalpojumiem. Publiskai piekļuvei vienā portālā apkopoti dati no dažādiem Latvijas ģeotelpisko datu turētājiem.

Ģeoportāla sniegtie ieguvumi

  Ģeoportālā pieejamie pakalpojumi

  Ģeoportāla kartes pārlūkā un ģeoproduktu veidā pieejami šādi ģeotelpiskās informācijas pakalpojumi:

   Bezmaksas un maksas pakalpojumi

   Lietotājiem Ģeoportālā pieejami bezmaksas un maksas pakalpojumi. Bez maksas lietojama ģeotelpisko datu kopu meklēšana un skatīšanās, neveicot to lejupielādi. Izņēmums ir tās ģeotelpiskās informācijas kopas, kuru uzturēšana nav pilnībā nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem un kuru uzturēšanai nepieciešama liela apjoma un bieža ģeotelpiskās informācijas atjaunināšana. Maksas pakalpojumi izvietoti un iegādājami sadaļā Ģeoprodukti.

   Par Ģeoportāla pārzini

   Ģeoportāla pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un vada Ģeoportāla darbību. Pārziņa funkcijas un uzdevumus nosaka 2011. gada 30. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.668 „Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi”.

   Valsts reģionālā attīstības aģentūra ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Aģentūras darbības mērķis ir īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ieviešanu, valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes attīstību, pētniecisko darbību, kā arī administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem.

   Ģeoportāla, Ģeoproduktu un pasūtījumu moduļa, Informācijas sadaļas lietotāja rokasgrāmata

   Dalītās piekļuves pārvaldības sistēmas lietotāja rokasgrāmata

   Ģeotelpisko datu savietotāja un Ģeoportāla lietotāju tiesību piešķiršanas veidlapa